Ahmet Hulusi ALTUNKALEM
İlçe Tarım Müdürü

 

 İlçe Tarım Müdürlüğü Personeli

      

1

 Nazif ABAY  Veteriner Hekim

2

 Güven YÜKSEL  Veteriner Hekim

3

 Emine Kübra ABAY  Veteriner Hekim

4

 Tenzile ERDEMİR  Ziraat Mühendisi

5

 Durhanım ŞAHİNER  Ziraat Mühendisi

6

 Ferdi KAÇIRAN  Ziraat Mühendisi

7

 Adem ŞAHİNER  Ziraat Mühendisi

8

 Uğur AYDIN  Ziraat Mühendisi

9

 Ayfer HIDIROĞLU  Ziraat Mühendisi

10

 Fatma BÖLÜK  Ziraat Mühendisi

11

 Yahya ÖZCAN  Ziraat Teknikeri 
 12
 
Mustafa AKINCI
 
 Şöfor

   

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ

 1- İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükseltilmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak

2- Program ve projelerin ilçeye düşen kısımlarını uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek

3- Çiftçilerin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak

4- İlçede, bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla, özel kanunların da gösterdiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak

5- İlçenin, tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak derlemek.

6- İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında İl Müdürlüğüne bildirmek

7- Özel kanunlarla verilen görevler ile Kaymakam ve İl Müdürlüğü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ŞUBELERİN GÖREVLERİ

PROJE İSTATİSTİK ŞUBESİ GÖREVLERİ

 - İlçemizde tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini objektif metotlarla tahmin etmek, tarım, hayvancılık ve ürünleri ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak değerlendirmek, ekonomik öneme haiz ürünler için üretim projeksiyonları yapmak.

- İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin üretim potansiyelini belirlemek.

- Desteklemeye tabi tarım ürünlerinin maliyet hesaplarını çıkarmak.

- İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri  hazırlamak ve hazırlanmasına yardımcı olmak.

- Bakanlıkça hazırlanmış ve onaylanmış iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretim değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak.

- Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi ve teknik yardım taleplerini incelemek ve uygun bulunanların projelerini ve çiftlik geliştirme planlarını hazırlamak.

- İlçe Müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.


HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBESİ GÖREVLERİ

 - İlçedeki hayvan sağlığının korunması ve tedavisini Hayvan Sağlığı Zabıtası hakkındaki  kanunda tespit edilen esaslara göre yapmak,

- Hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenmesi amacıyla ilçe çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak,

- Hayvan hastalık ve zararlılara karşı koyucu hizmetleri yürütmek, kontrol etmek

- Hayvan sağlığı ile ilgili karantina tedbirlerini almak.

- Hayvanların sağlığını korumada gerekli biyolojik ve kimyasal maddeler ile aşı, serum ve ilaç gibi ihtiyaçlarını belirlemek, temini ve tedariki yönünden gerekli tedbirleri almak.

- Hayvan hareketlerini kontrol etmek.

- İlçe Müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.


DESTEKLEME ŞUBESİ GÖREVLERİ 

- Çiftçilerin teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin üst kuruluşlarının kurulması için idari, teknik ve yetkisi dahilinde mali yardım yapmak.

- İlçe dahilindeki kooperatif, çiftçi aile işletmeleri, çiftçi ortaklıkları, çiftçi birlikleri, vakıflar ve şirketlerin ayni ve nakdi kredi, yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bütçeye konulan ödenek ve fonların yönetmeliklerde belirtilen şartları yerine getirenlere tahsis etmek.

- İlçe dahilindeki kooperatiflere, köy tüzel kişiliklerine, çiftçi ailesi işletmelerine, çiftçi ortaklık ve birliklerine, vakıflar ve şirketlere Bakanlıkça tahsis edilen ayni ve nakdi kredi ve yatırımların zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını bu konuda yatırım uygulama durumunu, kredilerin geri ödenmesini takip ve kontrol etmek.

- İlçe dahilindeki çiftçilerin çiftçi ortaklıkları, çiftçi birlileri kooperatif vakıfların tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, civciv, balık yumurtası ve yavrusu, ipek böceği ve tohumu,ana arı, kovan, sperma gibi tarımsal ihtiyaçlarını yapılan program dahilinde temin, tedarik ve tevzi etmek.

- Köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerin pazarlamasını kolaylaştırıcı tedbirler almak.

- İlçe dahilindeki çiftçi kuruluşlarının ve Bakanlık görev alanı içinde bulunan kooperatiflerin genel kurullarına temsilci olarak iştirak etmek ve genel kurulların usulüne uygun yapılmasını sağlamak.

- Tarım arazisinde ekili, dikili ve mer’a gibi bitki alanlarını ve bunların ürünlerinin çiftçi mallarının korunması ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasıyla ilgili zarar tespit raporları tanzim etmek.

- İlçe müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.


BİTKİ KORUMA ŞUBESİ GÖREVLERİ

- İlçe dahilindeki bitkilere zarar veren hastalık ve zararlıları ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

- Bitki sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek.

- İlçe dahilinde faaliyette bulunan ilaç bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak.

- İlçede yapılacak devlet mücadelesi çalışmalarını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli girdileri hazır bulundurmak.

- Bitki sağlığının korunması için çiftçiler ve özel sektörce yapılan çalışmalara yardımcı olmak, takip ve kontrol etmek.

- İlçe müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.


ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM ŞUBESİ GÖREVLERİ

- Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere intikal ettirmek.

- İlçede tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanlarında karşılaşılan deney ve araştırmayı gerektiren konu ve problemleri araştırma merkezlerine intikal ettirmek.

- Araştırma, deneme ve çiftçi şartlarında yapılan demonstrasyon sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

- İlçe yayım programını hazırlamak.

- İlçe dahilindeki araştırma ve deneme kuruluşları ile işbirliği halinde problemleri halledici deneme ve demonstrasyonlar çiftçi şartlarında programlamak ve yürütmek.

- İlçe dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini, hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.

- Örnek çiftçi yetiştirmek gayesiyle çiftçi çocuklarına ve gençlere Bakanlıkça hazırlanan programları uygulamak.

- Çiftçi kadınların ve genç kızların eğitimi ve ev ekonomisi için Bakanlıkça hazırlanan programları uygulamak.

- İlçe müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

KORUMA VE KONTROL ŞUBESİ GÖREVLERİ

- Ruhsatlı yem imal işletmelerini teknik ve sağlık şartları bakımından kontrol etmek.

- Gıda ve yem sanayi ürünlerinin normlara uygunluğunu denetlemek.

- İlçedeki özel resmi mezbaha ve kombinaları kontrol etmek.

- İlçedeki damızlık boğa, koç,teke ve aygırların sağlık kontrolünü yapmak

- Su ürünleri kanunu ile ilgili yasaklama ve kontrol hizmetlerini yürütmek.

- Yetkisi dahilinde tohumluk kontrol hizmetlerini yapmak.

- İlçe müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.


İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBESİ GÖREVLERİ

- İlçe Müdürlüğü için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

- Mevcut binaların bakım ve onarımları ile ilgili ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma işlemlerini yapmak.

- Demirbaş tüketim malzemelerinin devir ve teslim işlemlerini yapmak.

- Personel hizmetlerini, evrak, arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

- İlçe Müdürlüğünün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

- İlçe Müdürlüğü personelinin etkili hizmet yapabilmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

- İlçe teşkilatının ihtiyaç duyduğu alet makine ve araçların ve bunların yedek parçalarının dağıtımı ile transferlerini yapmak ve bir ikmal sistemi geliştirmek.

- Alet makine ve araçların bakım ve onarım işlerini düzenlemek.

- İlçe müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.

İletişim:
Tel: 0 332 871 27 35
Faks: 0 332 871 31 39
İlçe Tarım Müdürlüğü Çeltik / KONYA