ÇELTİK KAYMAKAMLIĞI STRATEJİK PLANI

 MİSYON:
 

 

Çeltik Kaymakamlığı; Bilgi teknolojisinden yararlanılarak, projeler ve planlar üretilerek bu konuda çalışmalar yapmak ve Vatandaş Odaklı hizmet misyonu, içerisinde yeni gelişmelere yönelik hizmet anlayışı ve güncel teknoloji kullanımıyla Vatandaşın ihtiyaçlarına birebir cevap veren çözümler geliştirmek, yürütülen bütün iş ve işlemlerle ilgili süreçler gözden geçirilip gereksiz işlemler elenerek iş çıkısı basitleştirilerek, iş tanımlamaları her personelin işini aksatmadan görmesini sağlayacak açıklıkta ve ayrıntıda yapmak, vatandaşa güveni esas alan Devlet-Vatandaş ilişkilerinde kırtasiyeciliğe kaçmayan ve vatandaş taleplerinin en kolay, en seri ve en uygun şekilde sonuçlandırılmasını amaçlayan vatandaş odaklı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek, bağlı ve ilgili kuruluşları ile ilçe sathına yayılmış teşkilat yapısı aracılığıyla ilçenin güvenliğinin ve asayişinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Anayasa’da yazılı hak ve hürriyetlerin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mahalli idarelerin merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve denetimi, kaçaklığın men ve takibi, sivil savunma, dernekler, nüfus ve vatandaşlık ile ilgili görev ve hizmetlerini etkin ve insan odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde ifa eder.

 

VİZYON:
 

 

Çeltik Kaymakamlığı’nın vizyonu;

-Kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirmiş, teknik ve motivasyon kapasitesi yüksek bir kamu personel yapılanması oluşturularak sunduğu hizmetlerindeki kalitesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik eden,

-Kamu düzeni ve güvenliği sağlanmış huzurlu ve kamu hizmetlerinden memnun bir toplumun teminatı olmak,

-Evrak döngüsünü en aza indirmek çalışanların performanslarını sürekli geliştirmek, yeteneklerini yönetime ve hizmetlere yansıtmak,

-Vatandaşa yansıyan bütün uygulamaların basit, hızlı kaliteli ve tek bir noktada yapılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

 


TEMEL DEĞERLER:

 


-Hukuka Uygunluk

-Hızlı ve Nitelikli Hizmet

-Demokrasi

-Verimlilik

-Eşitlik

-İnsan Odaklılık

-Alenilik

-Katılımcılık

-Öncülük

-İşbirliğine Açıklık

-Paylaşım

-İnsan Haklarına Saygı

-Çevreye Duyarlılık

-Ulaşılabilirlilik

-Çağdaşlık

-Sürekli Gelişim

-Hesap Verilebilirlilik

-Uzmanlık 

 

 


2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI:
 

 

1-Kamu personelinin çağdaş bir anlayışla etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermesine dönük teknik kapasitesini yükseltecek, moral ve motivasyonlarını geliştirici yönde eğitim çalışmaları (Halkla İlişkiler, İletişim kalitesi, kişisel gelişim v.b konularda yapılarak, vatandaş nezdinde de yapılacak araştırmalarla sonuçlar değerlendirilecektir.


2-Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması amacıyla hizmetin gerektirdiği kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek kaymakamlık ve ilgili birimlerin hizmet kapasitesini ve anlayışını geliştirmeye dönük işbirlikleri yapılacaktır.


3-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sosyal yardımların objektif ve en hızlı şekliyle muhtaç vatandaşlara ulaştırılması ve bu vatandaşlarımıza dönük yardımların çağdaş sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çeşitlendirilerek onların yaşam kalitelerini arttırılmasına dönük projeler hazırlanarak takibi sağlanacaktır.

 

4- İlçe Tarım Müdürlüğünce ilçemizde tarım faaliyetlerinin tüm köylerimize yayılmasını sağlamak ve verimi arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.


5- Yine, İlçe Tarım Müdürlüğünce (ilgili kurumlarla işbirliği yaparak) köylerin mevcut imkan ve kaynakları doğrultusunda, köylünün yaşam kalitesini yükseltecek ve bu bağlamda köyden şehre göçü engellemeye dönük projeler geliştirilecek ve uygulanacaktır.


6-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerek eğiticilerin, gerekse öğrencilerin başarıya dönük motivasyonlarını ve verimliliklerini arttırmak amacıyla AB ülkelerindeki kuruluşlarla işbirliğine dönük projeler hazırlanacak ve bunların takibi yapılacaktır.
 

Ayrıca; Kanunlarla tarafımıza verilmiş ve aşağıda maddeler halinde yazılan görevler yerine getirilecektir.


7-İçişleri Bakanlığı’nın 06.03.2002 tarih ve Eğitim Dairesi Başkanlığı B.05.EĞT.0.00.00.06/404-2/11-138 sayılı emirleri ekinde Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı gereğince hizmet içi eğitim programlarına personelin katılımı sağlanarak, hizmet içi eğitim verilecektir.


8-Muhtarların görev ve sorumlulukları, köy hesapları, köy bütçeleri, köy orta mallarının idaresi, gelirlerin tahsili ve harcamalarda dikkat edilecek hususlar, tutulacak defterler ve evlendirme iş ve işlemleri ile muhtarları ilgilendiren diğer konularda yıl içerisinde hazırlanacak program doğrultusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacaklardır.


9- “5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu”nun 27.maddesi 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar, Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi ile İçişleri Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 15.maddesi hükümleri uyarınca Kaymakamlık İmza Yetkileri Yönergesinin hazırlanmasına devam edilecektir.


10-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu”nun 31 maddesinde yer alan “Kaymakamlar, adli ve askeri daire ve müesseseler dışında kalan bütün devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler. Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur; kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur.” Hükmü gereğince gerekli denetimler yapılacaktır.


11-“5442 sayılı İl İdaresi Kanunu”nun 36.maddesinde yer alan, “Kaymakam, her yıl ilçenin bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder” hükmü gereğince köy devir-teftiş işlemleri yapılacaktır.


12- “5442 sayılı İl İdaresi Kanunun”40.maddesinde yer alan, “Kaymakam, lüzum gördüğü zamanlarda ilçe idare şube başkanlarıyla diğer memurları ve belediye ve ticaret ve ziraat odaları başkanlarını çeşitli işler ve kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere heyet halinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazifeden kaçınma sayılır. Toplantıda alınan kararlar valiye bildirilir” hükmüne uygun işlem tesis edilmeye devam edilecektir.


13- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu” 26.maddesi gereği, umumi Hıfzısıhha Meclislerinin, olağanüstü durumlar hariç, ayda bir kez olağan olarak toplanması sağlanacaktır.


14-“5442 sayılı İl İdaresi Kanunu” 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ve Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Görev Bölümü yapılarak ve güncellenmesi sağlanarak personele tebliğ edilecektir.


15-“İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 12.maddesi gereğince karakol ve nezarethane denetleme formlarını inceleyerek varsa aksaklıkların giderilmesi hususunda ilgililere tavsiyelerde bulunulacaktır.
 

16- Jandarma Genel Komutanlığının 09.02.1983 gün İSTH.4086-1-83/PL.Ş.(100) sayılı emirleri ekindeki” Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıların Kayıt Takip ve Yakalanmaları ile haklarında yapılacak hukuki işlemlere ait yönerge (JY:200-20)”nin 3.bölümünün 8.maddesi uyarınca; ilçelerde, her yıl Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının ilk haftasında yapılması gereken askeri firar, bakaya yoklama kaçakları ile ilgili toplantı düzenli olarak yapılacaktır.


17- Emniyet ve Asayiş işlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretinin ve Aralarındaki Münasebeti Gösterir Yönetmelik’in 4.maddesi ile Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin 146.maddesi gereği her gün saat 11.00’de asayiş saati uygulaması yapılacaktır.


18- Emniyet ve Asayiş Planlarının Hazırlama ve Uygulama Yönergesinin 2.bölüm 3/f ve g maddesi hükümleri uyarınca planlarla ilgili olarak Kaymakam emir ve direktifinin alınarak dosyasına konulması ve İlçe Jandarma teşkilatı ile ortaklaşa cezaevi, müdahale, emniyet ve tahliye planlarının hazırlanması sağlanacaktır.


19-“Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 62.maddesine göre Kaymakamlıklarca 3091 sayılı Kanuna ilişkin soruşturma ve infaz işlerinde görevlendirilecek personelin, her yıl Ocak ayında hizmet içi eğitime tabi tutularak, sonuç raporlarının dosyasında saklanması sağlanacaktır. 
 

20-İlçe İdare Kurulunun haftanın bir günü çağrısız olarak toplanması için yılbaşlarında alınan karar doğrultusunda her hafta Perşembe günleri saat 9.00’da toplanması sağlanacaktır.

 

21-İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca oluşturulan ve insan hakları kurulunun çalışmasını kolaylaştıran halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, insan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme ve insan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme komisyonu çalışmalarına devam edilecektir.

 

22-İlçe İnsan Hakları Kurulunun İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesine uygun olarak Kaymakamlık Makamının 20.05.2009 tarih ve 571 sayılı onayıyla oluşturulan kurulun düzenli olarak her ayın son Cuma Günleri toplanması sağlanacaktır.

 

23- Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının önemli bir insan hakkı olduğu değerlendirilerek, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/j maddesi gereğince çevre bilincini yaygınlaştırma amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

 

24- Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince; Hakem heyetlerince alınan kararların taraf ve sonuçlarını gösterir listelerin, kaymakamlık duyuru panolarında aylık olarak ilan edilmesi sağlanacaktır.


25-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır... şeklinde olup, madde hükmü gereğince bilgi edinme hakkının kullanımına ilişkin yürütülen işlemler İlçe Kaymakamı tarafından denetlenecektir.
 

26-442 sayılı Köy Kanunu ve Köy İdarelerin Hesap Talimatnamesinin 11.maddesi hükmü gereğince köy bütçelerinin en geç 8 Aralık akşamına kadar incelenerek onaylanması sağlanacaktır.


27-İlçe Kaymakamı tarafından KÖYDES(Köy Altyapılarının Desteklenmesi Projesi) kapsamında köy altyapılarında kullanılmak üzere Çeltik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve İl Özel İdare Yatırımlarının denetimleri yapılacaktır.


28-İlçemiz okullarındaki sınıf mevcutlarının düşürülmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.


29-5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun çerçevesinde internet kafe denetimleri yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.                          

                                                                                                                                                                                   Murat ÖZTÜRK
                                                                                                                     
                                                                 Kaymakam